Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Αποτελέσματα της μεθόδου SEAS

Οι Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα επιδείνωσης & μπορούν να αποτελούν την αποκλειστική αντιμετώπιση μικρών & μεσαίων σκολιώσεων

Active self-correction and task-oriented exercises reduce spinal deformity and improve quality of life in subjects with mild adolescent idiopathic scoliosis. Results of a randomized controlled trial

Monticone M, Ambrosini E, Cazzaniga D, Rocca B, Ferrante S

European Spine Journal 02/2014, 23:6, DOI: 10.1007/s00586-014-3241-y

Link: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00586-014-3241-y#page-1 

 

Η παρούσα έρευνα συνιστά την ισχυρότερη δυνατή απόδειξη για την χρησιμότητα των Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) στην αντιμετώπιση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης. Πρόκειται για μία άψογη μεθοδολογικά Ελεγχόμενη Τυχαιοποιημένη Μελέτη (Randomized Controlled Trial –RCT), που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα της αποτελούν την πιο έγκυρη επιστημονική απόδειξη. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) είχαν στατιστικά σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από τις γενικές ασκήσεις και κατάφεραν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής ασθενών με μικρές και μεσαίες σκολιώσεις.

Η έρευνα συμπεριέλαβε 110 άτομα που έπασχαν από Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση, τα οποία χωρίστηκαν σε δύο διαφορετικά γκρουπ. Το ένα γκρουπ έκανε Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE), ενώ το άλλο γκρουπ έκανε γενικότερη γυμναστική. Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν γωνία Cobb 10ο – 25ο , ήταν μεγαλύτεροι από 10 ετών και βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης Risser 0-1. Τα παραπάνω κριτήρια εισόδου στην έρευνα είναι ταυτόσημα με τα ερευνητικά κριτήρια που ορίζει η Scoliosis Research Society (SRS), γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία στην έρευνα.

Τα δύο γκρουπ χωρίστηκαν τυχαία και είχαν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά (baseline characteristics) στην έναρξη της έρευνας. Το γκρουπ της γενικότερης γυμναστικής λειτούργησε στην έρευνα σαν γκρουπ ελέγχου (control group). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε στο τέλος της θεραπείας και για τα δύο γκρουπ, στο στάδιο ανάπτυξης Risser 5, ενώ υπήρχε και follow-up 1 χρόνου. Η συμμόρφωση με το πρόγραμμα των ασκήσεων και για τα δύο γκρουπ ελέγχονταν κάθε εβδομάδα. Τα αποτελέσματα μετρήθηκαν από επιστήμονες που δεν γνώριζαν για την έρευνα (blinded assessors).

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων για τα 2 γκρουπ έδειξε:

 • Γωνία Cobb (όριο βελτίωσης/επιδείνωσης 3ο):
  • PSSE group: Βελτίωση σε 69%, επιδείνωση σε 8%, σταθερή σε 23%
  • Control group: Βελτίωση σε 6%, επιδείνωση σε 39%, σταθερή σε 55%
 • Angle Trunk Rotation (ATR):
  • PSSE group μέση βελτίωση 3,5ο
  • Control group σταθερή
 • SRS-22 (QoL):
  • PSSE group βελτίωση >0,75 σε όλες τις υποκατηγορίες (πόνος, λειτουργικότητα, αυτοεκτίμηση και ψυχική υγεία)
  • Control group καμία στατιστικά σημαντική αλλαγή

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν σαφέστατα την αναγκαιότητα οι Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) να αποτελούν το πρώτο βήμα αντιμετώπισης της σκολίωσης, με σκοπό την παρεμπόδιση της επιδείνωσης και ακόμα και την βελτίωση σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι επίσης ξεκάθαρο πως οι Ειδικές Ασκήσεις (PSSE) υπερέχουν της γενικότερης γυμναστικής. Οι PSSE εκτός από την ακτινολογική και κλινική βελτίωση προσφέρουν και σημαντική βελτίωση στης ποιότητα ζωής των ασθενών.

 


H σκολίωση ενηλίκων μπορεί να μειωθεί με Ειδικές Ασκήσεις από την μέθοδο SEAS

Adult scoliosis can be reduced through specific SEAS exercises: a case report

Negrini A, Parzini S, Negrini MG, Romano M, Atanasio S, Zaina F, Negrini S

Scoliosis 2008, 3:20

Link: https://www.scoliosisjournal.com/content/pdf/1748-7161-3-20.pdf  

 

Η έρευνα αναφέρεται σε ένα περιστατικό μίας γυναίκας 25 ετών που δέχτηκε θεραπεία με την μέθοδο SEAS. Η γυναίκα διαγνώστηκε με σκολίωση στην ηλικία των 14 ετών και έκανε θεραπεία με κηδεμόνα και ασκήσεις μέχρι τα 19 της. Η σκολίωση αρχικά ήταν δεξιά θωρακική 35 μοίρες και αριστερή οσφυϊκή 46 μοίρες. Η αρχική θεραπεία είχε επιτυχές αποτέλεσμα, καθώς η οσφυϊκή σκολίωση της βελτιώθηκε από τις 46 στις 37 μοίρες, ενώ η θωρακική ουσιαστικά έμεινε σταθερή καθώς από τις 35 μοίρες πήγε στις 36.

Όμως, μετά το τέλος της θεραπείας στα 19 της χρόνια, τα επόμενα 6 χρόνια που δεν έκανε καθόλου ασκήσεις, η οσφυϊκή σκολίωση παρουσίασε επιδείνωση 10 μοιρών. Τότε, ξεκίνησε να εφαρμόζει την μέθοδο SEAS και μετά από ένα χρόνο είχε καταφέρει να βελτιώσει σημαντικά την οσφυϊκή της σκολίωση από τις 47 μοίρες στις 28.5 μοίρες, δηλαδή ακόμα περισσότερο και από την βελτίωση που είχε με τον κηδεμόνα κατά την εφηβεία.

Η εξήγηση που δίνουν οι ερευνητές για αυτή την βελτίωση είναι πως στην σκολίωση ενηλίκων ένα σημαντικό ποσοστό του κυρτώματος προέρχεται από την “κατάρρευση” της σπονδυλικής στήλης. Με τις ασκήσεις της μεθόδου SEAS το ποσοστό επιδείνωσης επανακτήθηκε και η ασθενής βελτίωσε ακόμα περισσότερο την σκολίωση της. Η έρευνα δείχνει σε κάποιο βαθμό την αποτελεσματικότητα των Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) σαν αποκλειστική θεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις σκολίωσης ενηλίκων. Βέβαια, τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνευτούν προσεχτικά και δεν μπορούν να γενικευτούν, καθώς πρόκειται απλώς για μία μεμονωμένη περίπτωση.

 


Οι Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) μπορούν να μειώσουν την επιδείνωση μεγάλων σκολιώσεων σε ενήλικους ασθενείς

Scoliosis-Specific exercises can reduce the progression of severe curves in adult idiopathic scoliosis: a long-term cohort study

Negrini A, Negrini MG, Donzelli S, Romano M, Zaina F, Negrini S

Scoliosis 2015, 10:20

Link: https://www.scoliosisjournal.com/content/10/1/20

 

Σε μεγάλες σκολιώσεις άνω των 45η προτεινόμενη θεραπεία είναι η χειρουργική επέμβαση με σπονδυλοδεσία. Όμως, οι συχνές επιπλοκές των χειρουργείων κάνουν αρκετούς ασθενείς να στραφούν στην συντηρητική αντιμετώπιση. Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει το αποτέλεσμα από την εφαρμογή της μεθόδου SEAS σε ενήλικους ασθενείς με σκολίωση που απέρριψαν την χειρουργική αντιμετώπιση.

Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 34 ασθενείς με σκολίωση ενηλίκων, 5 άντρες και 29 γυναίκες, με μ.ο. ηλικίας 38 έτη και γωνία Cobb 55.80Οι ασθενείς ακολούθησαν μόνο το πρόγραμμα των ασκήσεων της μεθόδου SEAS και καμία άλλη θεραπεία ταυτόχρονα. Οι ασκήσεις περιελάμβαναν ενεργητική αυτοδιόρθωση και εκπαίδευση εργονομίας και σωστής στάσης κατά την καθημερινότητα. Το πρόγραμμα γινόταν το ελάχιστο 2 φορές την εβδομάδα με διάρκεια 45 λεπτά.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως πριν την έναρξη των ασκήσεων 15 από τους ασθενείς είχαν ήδη μια διεγνωσμένη επιδείνωση της σκολίωσης τους, κατά μ.ο. 9.80. Μετά από μία περίοδο περίπου 2 χρόνων με θεραπεία με την μέθοδο SEAS, το 68% των ασθενών παρουσίασε βελτίωση στην γωνία Cobb, η οποία κατά μέσο όρο σε όλο το γκρουπ ήταν 4.50. Σε έναν μόνο ασθενή επιδεινώθηκε η σκολίωση κατά 50.

Η έρευνα αποδεικνύει πως οι ασκήσεις με την μέθοδο SEAS μπορούν να προσφέρουν μια εναλλακτική επιλογή με καλά αποτελέσματα σε ασθενείς με μεγάλες σκολιώσεις, που για διάφορους λόγους έχουν αρνηθεί την χειρουργική επέμβαση. Τουλάχιστον φαίνεται να υπερέχουν ξεκάθαρα έναντι της φυσικής εξέλιξης της σκολίωσης ενηλίκων με κυρτώματα άνω των 45 μοιρών.

 


Η αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης συντηρητικής θεραπείας για την Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση (κηδεμόνας και Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση). Αποτελέσματα βασισμένα στα κριτήρια της SRS για μελέτες σχετικά με τον κηδεμόνα: Βραβείο καλύτερης έρευνας SOSORT 2009

Effectiveness of complete conservative treatment for adolescent idiopathic scoliosi (bracing and exercises) based on SOSORT management criteria: results according to the SRS criteria for bracing studies – SOSORT Award 2009 Winner

Negrini S, Atanasio S, Fusco C, Zaina F

Scoliosis 2009, 4:19

Link: https://www.scoliosisjournal.com/content/4/1/19 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει για πρώτη φορά την αποτελεσματικότητα μιας ολοκληρωμένης συντηρητικής θεραπείας, δηλαδή του συνδυασμού κηδεμόνα και Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE). Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη, στην οποία επιλέχθηκαν μόνο όσοι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια της SRS (ηλικία 10 ετών ή μεγαλύτεροι, Risser sign 0-2, γωνία Cobb 25-40 μοίρες, όχι προηγούμενη θεραπεία).

Στην έρευνα συμπεριλήφθησαν τελικά 48 ασθενείς, 44 γυναίκες και 4 άντρες, με μ.ο. ηλικίας 12.8 έτη. Τα κριτήρια των αποτελεσμάτων ήταν όπως αυτά ορίζονται από την SRS, δηλαδή επιδείνωση ή βελτίωση συνιστά η μεταβολή της γωνίας Cobb κατά 6 μοίρες. Η μέση θεραπεία των ασθενών ήταν 4.2 έτη και η συμμόρφωση με το πρόγραμμα των ασκήσεων και το ωράριο του κηδεμόνα ήταν περίπου 90%.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως κανένας ασθενής δεν επιδεινώθηκε περισσότερο από τις 45 μοίρες και κανένας ασθενής δεν χειρουργήθηκε στα 2 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας που ήταν το follow-up. Μόνο 2 ασθενείς (4%) είχαν επιδείνωση και οι δύο ήταν μονές θωρακικές σκολιώσεις, με 25-30 μοίρες και Risser 0 κατά την έναρξη της θεραπείας. Από τα αποτελέσματα βρέθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση  της γωνίας Cobb κατά μ.ο. 7.1 μοίρες. Αναλυτικότερα, η βελτίωση ήταν 7.3 μοίρες για θωρακικές σκολιώσεις, 8.4 μοίρες για θωρακοοσφυϊκές και 7.8 μοίρες για τις οσφυϊκές. Βελτίωση αλλά όχι στατιστικά σημαντική αναφέρθηκε και για τις διπλές σκολιώσεις, ενώ στατιστικά σημαντική βελτίωση υπήρχε και στην στροφή των σπονδύλων (ATR) όπως και στην εμφάνιση.

Το συμπέρασμα από την παρούσα έρευνα είναι πως ο συνδυασμός κηδεμόνα και Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) αποτελεί την ενδεδειγμένη θεραπεία για την σκολίωση. Τ αναφερόμενα αποτελέσματα υπερέχουν των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων από την χρήση μόνο κηδεμόνα για την θεραπεία της σκολίωσης.

 


Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού κηδεμόνα και Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση στην Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση βασισμένη στα κριτήρια της SRS και της SOSORT: Προοπτική μελέτη

The effectiveness of combined bracing and exercise in adolescent idiopathic scoliosis based on SRS and SOSORT criteria: a prospective study

Negrini S, Donzelli S, Lusini M, Minella S, Zaina F

BMC Musculoskeletal Disorders 2014, 15:263

Link: https://www.biomedcentral.com/1471-2474/15/263

 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο καιρό μετά την δημοσίευση της BrAIST study στην Αμερική, που πιστοποιούσε την αναγκαιότητα εφαρμογής κηδεμόνα για τον περιορισμό της επιδείνωσης της σκολίωσης. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει το αποτέλεσμα της εφαρμογής κηδεμόνα και Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) στην θεραπεία της σκολίωσης, ακολουθώντας τα ερευνητικά κριτήρια της SRS και της SOSORT.

Ήταν μια προοπτική μελέτη, με 73 ασθενείς, που πληρούσαν τα κριτήρια της SRS, με μ.ο. ηλικίας τα 12.9 έτη και γωνία Cobb 34.40. Η παράμετρος που αναλύθηκε ήταν η γωνία Cobb πριν και μετά το τέλος της θεραπείας. Οι ασθενείς φορούσαν κηδεμόνα για 18-23 ώρες την ημέρα και παράλληλα έκαναν το πρόγραμμα των Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE). Η βελτίωση και η επιδείνωση ορίστηκαν όπως επιτάσσει η SRS, ως η μεταβολή της γωνίας Cobb κατά 60.

Συνολικά 34 ασθενείς βελτιώθηκαν (52.3%), 7 ασθενείς επιδεινώθηκαν (9.6%), ενώ μόνο ένας ασθενής ξεπέρασε τις 450 και τελικά έκανε σπονδυλοδεσία. Η μέση περίοδος θεραπείας ήταν 3.4 έτη.

Το συμπέρασμα από την έρευνα είναι πως ο κηδεμόνας είναι αποτελεσματικός στον περιορισμό της επιδείνωσης της σκολίωσης, ενώ ο συνδυασμός με τις Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) παρουσιάζει τα καλύτερα δημοσιευμένα αποτελέσματα στην βιβλιογραφία. Σε ποσοστό 90.4% η επιδείνωση της σκολίωσης παρεμποδίστηκε. Συνεπώς οι PSSE πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα θεραπείας της σκολίωσης μαζί με τον κηδεμόνα.


 

Σεμινάρια Schroth για Φυσικοθεραπευτές

Σκολίωση

Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση

Συγγενής σκολίωση

Νηπιακή σκολίωση

Σκολίωση Ενηλίκων

Νευρομυική σκολίωση

Παιδική σκολίωση

ΚΥΦΩΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ