Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Τι είναι η σκολίωση

 

Ως σκολίωση ορίζεται μια πολύπλοκη τρισδιάστατη στροφική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και του κορμού, η οποία εμφανίζεται σε υγιή άτομα, και μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση με αρκετούς παράγοντες κατά την διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου της ανάπτυξης του παιδιού ή αργότερα στην ζωή του.

Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «σκολιός», που σημαίνει στραβός. Η σκολίωση είναι μια πάθηση η οποία επιφέρει αλλαγές και στα τρία επίπεδα κίνησης. Προκαλεί ένα πλάγιο κύρτωμα στο μετωπιαίο επίπεδο, μία αξονική στροφή στο οριζόντιο επίπεδο και μία αλλαγή στα φυσιολογικά κυρτώματα του οβελιαίου επιπέδου (κύφωση και λόρδωση), συνήθως μειώνοντας την θωρακική κύφωση και προκαλώντας το αποκαλούμενο «Flatback».

Η σκολίωση μπορεί να είναι οργανική (structural), κατά την οποία συνυπάρχουν πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης, στροφή και παραμόρφωση των σπονδύλων, ή λειτουργική (functional), η οποία προκαλείται από εξωτερικά αίτια, όπως ανισοσκελία ή μυϊκό σπασμό.

Διάγνωση

Η διάγνωση της σκολίωσης γίνεται από την συνεκτίμηση του κλινικού και του ακτινολογικού ελέγχου. Σύμφωνα με την SRS (Scoliosis Research Society) η διάγνωση της σκολίωσης επιβεβαιώνεται όταν στην ακτινογραφία υπάρχει πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης με γωνία Cobb μεγαλύτερη από 10 μοίρες, με ταυτόχρονη στροφή της σπονδυλικής στήλης. Παρόλαυτα για να υπάρχει μια έγκυρη διάγνωση, και διαχωρισμός μεταξύ οργανικής και λειτουργικής σκολίωσης, πρέπει να υπάρχει και θετικό Adam’s test. Τα κριτήρια για να κριθεί θετικό το Adam’s test είναι η πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης, ο ύβος στο κυρτό τμήμα της καμπύλης και η διακοπή της φυσιολογικής καμπύλης της κάμψης σε θωρακικές σκολιώσεις, κατά το τεστ επίκυψης.

adams test for scoliosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλινικός έλεγχος

scoliotic posture

 

Ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της σκολίωσης παρατηρούνται κάποιες μικρές ή εντονότερες αλλαγές στην κλινική εικόνα του εφήβου, όπως :

 • Αλλαγή της θέσης των ώμων, με τον έναν να βρίσκεται ψηλότερα από τον άλλο.

 • Αλλαγή της θέσης της λεκάνης, με μετατόπιση της προς την μία μεριά ή ακόμα και στροφή της ή πλάγια κλίση.

 • Μετατόπιση του σώματος προς την μία μεριά, ειδικότερα σε σκολιώσεις που υπάρχει μόνο μία κύρια καμπύλη.

 • Προπέτεια ωμοπλάτης, δηλαδή η μία ωμοπλάτη να προεξέχει περισσότερο από την άλλη. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω  της στροφής της σπονδυλικής στήλης.

 • Ύβος στην πλάτη κατά την επίκυψη. Όταν ζητηθεί από το παιδί να σκύψει προς τα εμπρός τον κορμό του, η μία μεριά της πλάτης σηκώνεται ψηλότερα από την άλλη.

  Ακτινολογικός έλεγχος

Για να γίνει διάγνωση της σκολίωσης θα πρέπει να υπάρχει πλάγια κλίση περισσότερο από 10ο (γωνία Cobb), αξονική στροφή των σπονδύλων, καθώς και παραμόρφωση των σπονδυλικών σωμάτων.

Συνοπτικά λοιπόν τα διαγνωστικά κριτήρια (BSPTS Radiological Criteria) για την σκολίωση είναι τα εξής:

 • +++ Adam’s test
 1. Πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης
 2. Ύβος στο κυρτό τμήμα της καμπύλης
 3. Διακοπή της φυσιολογικής καμπύλης της κύφωσης σε θωρακικές σκολιώσεις
 • Οποιαδήποτε πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης (ακόμα και λιγότερο από 10 μοίρες) με ταυτόχρονη παραμόρφωση των σπονδύλων
 • Αξονική στροφή των σπονδύλων

Επιδημιολογία

Η σκολίωση είναι μία πάθηση η οποία εμφανίζεται περίπου στο 2-3 % του παγκόσμιου πληθυσμού, με αρκετά μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, για άγνωστο λόγο, σε κορίτσια. Η εξέλιξη της σκολίωσης είναι επίσης μεγαλύτερη στα κορίτσια. Η αναλογία εμφάνισης με τα αγόρια είναι περίπου:

 • 1,3:1 για σκολιώσεις 10-20 μοίρες
 • 5,4:1 για σκολιώσεις 20-30 μοίρες
 • 7:1 για σκολιώσεις άνω των 30 μοιρών

Έρευνες υποστηρίζουν ότι τα ποσοστά εμφάνισης της σκολίωσης εξαρτώνται και από το γεωγραφικό πλάτος.

Στο 20% των περιπτώσεων, η σκολίωση εμφανίζεται έπειτα από κάποια άλλη παθολογική κατάσταση, συνεπώς είναι γνωστής αιτιολογίας. Παραδείγματα γνωστής αιτιολογίας αποτελούν οι συγγενείς σκολιώσεις, που οφείλονται σε δυσμορφίες των σπονδύλων (ημισπόνδυλοι ή μπλοκ σπονδύλων) κατά την γέννηση ή οι νευρομυϊκές σκολιώσεις, που έπονται νευρολογικών παθήσεων όπως η εγκεφαλική παράλυση ή σκολιώσεις μικροβιακής αιτιολογίας και μετά από όγκο στην σπονδυλική στήλη. Στις ιδιοπαθείς σκολιώσεις, που αποτελούν το υπόλοιπο 80% των περιπτώσεων η αιτιολογία παραμένει άγνωστη.

Τέλος, υπάρχουν κάποια αθλήματα που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά εμφάνισης σκολίωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι την προκαλούν ή επηρεάζουν απαραίτητα την φυσιολογική εξέλιξη της, όμως κρίνεται σκόπιμο να αξιολογούνται κατά την κλινική εκτίμηση και την παρακολούθηση της θεραπείας. Τα αθλήματα αυτά είναι η κολύμβηση, η ρυθμική και η ενόργανη γυμναστική, το μπαλέτο και το τένις, δηλαδή αθλήματα που προαπαιτούν ευλυγισία, έχουν αρκετές στροφές στον κορμό και φέρνουν συχνά την σπονδυλική στήλη σε ακραίες θέσεις. Γενικώς, οι ασθενείς με σκολίωση παροτρύνονται να αθλούνται για τα γενικότερα οφέλη της άθλησης, όμως σε καμία περίπτωση κανένα άθλημα δεν θα πρέπει να προτείνεται σαν κάποια μορφή αντιμετώπισης της σκολίωσης.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της Σκολίωσης καθορίζεται από αρκετούς παράγοντες, με πιο σημαντικούς το μέγεθος της γωνίας της σκολίωσης και το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού. Άλλοι παράμετροι που πάντα πρέπει να συνυπολογίζονται είναι ο τύπος της σκολίωσης, η ακτινολογική στροφή και παραμόρφωση των σπονδύλων, η στροφή του κορμού, η ασυμμετρία του σώματος, το οικογενειακό ιστορικό, η έναρξη της πρώτης περιόδου στα κορίτσια, η μειωμένη θωρακική κύφωση κ.α. Συνεπώς, η λήψη της απόφασης για την κατάλληλη αντιμετώπιση της σκολίωσης, πρέπει να λαμβάνεται από Εξειδικευμένους και ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες, ώστε να αποφεύγεται λιγότερη (undertreatment) ή περισσότερη (overtreatment) θεραπεία από όση πραγματικά χρειάζεται.

Η γενική οδηγία από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες Scoliosis Research Society (SRS) και Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) είναι πως σκολιώσεις κάτω των 25 μοιρών αντιμετωπίζονται μόνο με Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises – PSSE). Η πιο διαδεδομένη και επιστημονικά τεκμηριώμενη μέθοδος είναι η μέθοδος Schroth. Πολύ συχνά αναφέρεται από τους γιατρούς ότι σε σκολιώσεις κάτω των 20 μοιρών προτείνεται μόνο παρακολούθηση με ακτινογραφίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα και πως δεν υπάρχουν ασκήσεις που να βοηθάνε να μην μεγαλώσει η σκολίωση. Κάτι που είναι τελείως λανθασμένο, καθότι υπάρχουν δεκάδες έρευνες, υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας και αξιοπιστίας, που αποδεικνύουν ότι οι PSSE μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πιθανότητα επιδείνωσης της σκολίωσης και να αποφευχθεί σε ένα πολύ μεγαλό ποσοστό η εφαρμογή κηδεμόνα. Επίσης, οι PSSE είναι επισήμως αναγνωρισμένες και από το σύνολο των διεθνών επιστημονικών κοινοτήτων που ασχολούνται με την θεραπεία της σκολίωσης.

Διαβάστε εδώ μερικές από τις έρευνες 

Prevezanou Schroth BSPTS exercises improvement

k.a. adult severe scoliosis treatment Schroth Scoliosis Spine Clinic

 

Soumpasi photos SchrothMikrou scoliosis imrpovement Schroth

Επίσης, η έννοια της παρακολούθησης είναι αρκετά μπερδεμένη στους περισσότερους Ορθοπεδικούς, καθώς παρακολούθηση δεν είναι τι θα δείξει η ακτινογραφία σε 3 ή 6 μήνες, αλλά τι συμβαίνει αυτό το χρονικό διάστημα και αν η σκολίωση σταθεροποιείται ή όχι. Έτσι, δυστυχώς πολλά περιστατικά, παρότι είχαν πολύ έγκαιρη διάγνωση και θα μπορούσαν με τις Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την σκολίωση τους, χωρίς να χρειαστεί κηδεμόνας, καταλήγουν να φοράνε για χρόνια κηδεμόνα, γιατί η σκολίωση μεγάλωνε όσο απλά την παρακολουθούσαν ή έκαναν γενικότερη, ακατάλληλη ή καθόλου άσκηση. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν σε μια σκολίωση με πιθανότητες επιδείνωσης να εφαρμοστούν εγκαίρως οι Ειδικές Ασκήσεις (PSSE), ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση. Επίσης, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η παρακολούθηση της θεραπείας να γίνεται από Εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή. Όλα αυτά τα εξασφαλίζουμε στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic.

Σχετικά με τον κηδεμόνα, οι οδηγίες των SRS και SOSORT είναι ότι ενδείκνυται όταν η σκολίωση είναι περισσότερο από 25 μοίρες και το παιδί έχει αρκετό υπόλοιπο ανάπτυξης (Risser sign 0-3). Όμως η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, γιατί όπως προαναφέρθηκε πρέπει να συνυπολογίζονται κι άλλοι παράγοντες. Στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic θα έχετε μια έγκυρη αξιολόγηση και διάγνωση της κατάστασης και θα σας προταθεί η κατάλληλη αντιμετώπιση. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί κηδεμόνας, θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τον σχεδιασμό του στον Ορθωτικό, από τον Εξειδεικευμένο Φυσικοθεραπευτή, Καραβίδα Νίκο.

Orfanidi RSC brace Schroth BSPTS scoliosis treatment result

Intzou brace and Schroth scoliosis treatment

Η χειρουργική ένδειξη για την σκολίωση είναι άνω των 40-45 μοιρών. Όμως, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως όσοι έχουν πάνω από 45 μοίρες θα πρέπει να χειρουργηθούν. Πρώτον, ένας καλός κηδεμόνας μαζί με ασκήσεις Schroth φαίνεται να προσφέρει πολύ καλές διορθώσεις ακόμα και σε πολύ μεγάλες σκολιώσεις, δεύτερον τα αποτελέσματα με την χειρουργική αντιμετώπιση δεν είναι καθόλου εγγυημένα και τρίτον υπάρχουν πάρα πολλοί ενήλικες που με την εφαρμογή Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) καταφέρνουν να σταθεροποιήσουν ή να βελτιώσουν κιόλας ακόμα και πολύ μεγάλες σκολιώσεις. Οπότε το χειρουργείο δεν είναι μονόδρομος πάνω από τις 45 μοίρες και η τελική απόφαση θα πρέπει να είναι του ασθενούς, αφού λάβει μια αντικειμενική ενημέρωση για τις θεραπευτικές επιλογές του και τα υπέρ και κατά της καθεμίας.

Δείτε εδώ τα επιτυχημένα αποτελέσματα μας, με Ασκήσεις Schroth, χωρίς κηδεμόνα

Δείτε εδώ τα επιτυχημένα αποτελέσματα μας, με κηδεμόνα και Ασκήσεις Schroth

Προτεινόμενα σχετικά άρθρα:

Βιβλιογραφία:

 • Christa-Lehnert Schroth, The Schroth method: Three-dimensional treatment for Scoliosis, 2006,  Edition 7th
 • Hawes M, O’Brien J, The transformation of spinal curvature into spinal deformity: pathological processes and implications for treatment. Scoliosis 2006, Mar 31; 1(1):3
 • Negrini et al, 2011 SOSORT guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis 2012, 7:3  doi:10.1186/1748-7161-7-3
 • Weinstein SL, Adolescent Idiopathic Scoliosis: prevalence, natural history, treatment indications. Iowa:University of Iowa Printing Service;1985 
 • Weiss HR, Moramarco M, Scoliosis-treatment indications according to current evidence. OA Musculoskeletal Medicine 2013 Mar 01;1(1):1.
 • Weiss HR et al, Indications for conservative treatment of scoliosis (guidelines) Scoliosis 2006, 2006, 1:5
 • Weiss HR, Rigo M, Roevenich U, Befundgerechte Physiotherapie bie Skoliose , Pflaum 2001
 • Weiss HR, Schroth CL, Moramarco M, Schroth Therapy Advancements in Conservative Scoliosis Treatment, 2015  Lambert Academic Publishing
 • www.srs.org
 • www.schrothmethod.com
 • https://www.schroth-barcelonainstitute.com/

Σεμινάρια Schroth για Φυσικοθεραπευτές

Σκολίωση

Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση

Συγγενής σκολίωση

Νηπιακή σκολίωση

Σκολίωση Ενηλίκων

Νευρομυική σκολίωση

Παιδική σκολίωση

ΚΥΦΩΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ